Tekst en bestanden - Voorwaarden

Voorwaarden

Klik hier om de voorwaarden te downloaden

Definities

Artikel 1

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Internet Productiebedrijf BV: handelend onder de naam Informatieboek gevestigd en kantoorhoudende te Schoonhoven 
 2. Wederpartij: iedere (rechts-)persoon, die met Informatieboek een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Hieronder wordt mede verstaan een wederpartij die Informatieboek opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van één of meerdere roerende zaken alsmede de door Informatieboek ingeschakelde (rechts)personen welke hierna verder als leveranciers zullen worden benoemd. 

Algemeen Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, abonnementen, transacties, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij Informatieboek partij is.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk een schriftelijke overeenkomst gesloten is. Een verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Informatieboek nadrukkelijk van de hand gewezen en kunnen Informatieboek derhalve op geen enkele wijze binden.
 3. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden van Informatieboek zijn, voor zover ze afwijken van schriftelijke overeenkomsten, of deze voorwaarden, slechts bindend wanneer  deze schriftelijk bevestigd worden door een tekeningsbevoegd perso- neelslid van Informatieboek
 4. Nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meer van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen of een deel van een beding, in algemene zin of in een specifiek geval, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bedingen.
 5. Informatieboek beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.
 6. Deze voorwaarden komen te vervallen zodra er nieuwe voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Aanbiedingen, offertes Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen van Informatieboek, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Herroeping van aanbiedingen kan door Informatieboek nog onverwijld schriftelijk na aanvaarding geschieden.
 2. Al de door Informatieboek gedane aanbiedingen gericht tot een wederpartij, zijn louter en alleen van toepassing op deze wederpartij. Deze aanbiedingen mogen zonder  toestemming van Informatieboek niet vermenigvuldigd en/of op enige andere wijze aan derden beschikbaar worden gesteld of ter inzage worden gegeven.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht Informatieboek niet tot acceptatie van een order, tenzij acceptatie door Informatieboek binnen 14 dagen aan de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd.
 4. In catalogussen, afbeeldingen, e.d. vermelde gegevens binden Informatieboek niet, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging.
 5. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Overeenkomsten Artikel 4

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Informatieboek eerst dan tot stand nadat Informatieboek een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk deze heeft bevestigd, waarbij de datum van de schriftelijke bevestiging bepalend is. De overeenkomst ter zake van vermeldingen op internet, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend links, banners en advertenties verkocht voor Informatieboek internetproducten, wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en zal bij niet-tijdige opzegging voor een zelf- de periode stilzwijgend worden verlengd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, ten- zij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig en bindend, indien deze door Informatieboek binnen 14 dagen schriftelijk zijn bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 3 werkdagen schriftelijk protest heeft aan- getekend.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke overeenkomst wordt door Informatieboek aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Informatieboek bevoegd is om de kredietwaardigheid  van de wederpartij na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Informatieboek van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat haar wederpartij niet (voldoende ) kredietwaardig is, dan heeft zij het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Informatieboek haar wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en haar wederpartij de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 5. Informatieboek is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Indien er zich dringende en noodzakelijke gebeurtenissen voor doen, welke gebeurtenissen onvoorzienbaar voor partijen waren en zodoende buiten de overeenkomst vallen, is Informatieboek bevoegd,  om voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht zon- der overleg met de wederpartij, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. Afwijkingen met de in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geeft de wederpartij geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

Inlevering advertentiemateriaal Artikel 5

 1. De wederpartij dient bij opdracht het advertentiemateriaal zoals onder meer teksten, foto’s, logo’s  en andere relevante bescheiden op de wijze zoals die door Informatieboek wordt voorgeschreven aan laatstgenoemde te leveren. Teksten, foto’s, logo’s etc. dienen samen met de opdracht dan wel binnen een nader door Informatieboek vast te stellen termijn te worden aangeleverd. Nagekomen tekstveranderingen zullen extra kosten met zich meebrengen. Indien tekst en druktoebehoren niet tijdig ter beschikking worden gesteld aan Informatieboek worden deze additionele kosten bij wederpartij in rekening gebracht.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door deze opgegeven tekst. Informatieboek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet tot plaatsing over te gaan indien één en ander in strijd is met artikel 3:40 Burgerlijk Wetboek dan wel andere wettelijke (straf)bepalingen, één ander in de ruimste zin des woords, zulks onverlet de betalingsverplichting van wederpartij.
 3. De vormgeving van de advertentie geschiedt naar het inzicht van Informatieboek, voor zover althans de advertentietekst of de opdracht zelf geen bijzonderheden nadrukkelijk voorschrijft.
 4. Van reclames kan alleen nota genomen worden, indien deze binnen dertig dagen na verschijning van het plaatselijk informatieboek schriftelijk en onder bijvoeging van bewijsstukken, aan de uitgeverij worden medegedeeld.
 5. Indien de wederpartij aan Informatieboek advertentiemateriaal verstrekt, neemt wederpartij de volle onvoorwaardelijke verantwoording op zich, dat door het gebruik in de advertentie geen merk, octrooi, handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen het gebruik van het verstrekte advertentiemateriaal, is Informatieboek zonder meer gerechtigd terstond de uitvoering van de opdracht te staken en betaling van het overeengekomen bedrag benevens schadevergoeding van de wederpartij te verlangen, zonder dat Informatieboek tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is. De wederpartij dient Informatieboek te allen tijde voor aanspraak van derden te vrijwaren, terwijl Informatieboek zelf nimmer ter zake in vrijwaring opgeroepen kan worden door opdrachtgever of aan opdrachtgever gelieerde bedrijven.  

Drukproeven Artikel 6

 1. De wederpartij is gehouden de door deze -al dan niet op zijn verzoek- ontvangen zet- en/of drukproeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken. De wederpartij draagt dan de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de goedgekeurde of als goedgekeurd beschouwde drukproef.
 2. Informatieboek is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door wederpartij goed- gekeurde of gecorrigeerde proeven.
 3. De kosten van wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering en van levering van materiaal, logo’s en tekeningen worden door de wederpartij gedragen.

Plaatsing Artikel 7

Informatieboek bepaalt de plaats van de advertentie op het internet, tenzij daarover tevoren schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Overmacht Artikel 8

1. Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van Informatieboek onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk ver- hindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden- uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige verstoringen in het bedrijf van Informatieboek of diens leveranciers. 2. Wanneer zich een dergelijke overmachtssituatie voordoet bij een door Informatieboek ingeschakelde (rechts)persoon en die zich jegens Informatieboek op overmacht beroept, zal dit mede als een bij Informatieboek zelf aanwezige overmachtssituatie worden aangemerkt die jegens de wederpartij werkt. 3. Indien naar het oordeel  van Informatieboek de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Informatieboek het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. 4. Is naar het oordeel van Informatieboek de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ont- binding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 6. Alle overleg en nieuwe overeenkomsten in geval van overmacht dient schriftelijk plaats te vinden. Gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel annulering van een overeenkomst in geval van een overmachtssituatie van blijvende aard dient per aangetekende brief mede gedeeld te worden. Tenzij de ontbinding of annulering op een andere manier heeft plaatsgevonden en de andere partij schriftelijk te kennen geeft hier mee in te stemmen. 7. Informatieboek is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 8. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst op grond van overmacht wordt opgeschort of ingeval van een overmachtssituatie van blijvende aard door Informatieboek of de wederpartij de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, is Informatieboek niet aansprakelijk te stellen voor schadevergoeding.

Opzegging Artikel 9

1. Alle overeenkomsten, waaronder begrepen opdrachten, zijn voor de wederpartij onherroepelijk. De wederpartij verplicht zich tot vol- ledige betaling en, indien van toepassing, tot afname van in elk geval de eerste uitgave. 2. Tussentijdse opzegging kan slechts plaatsvinden, indien de wederpartij voldoet aan de door Informatieboek nader vast te stellen voor- waarden. Deze voorwaarden houden in, dat de opdrachtgever 48% dan wel 78% van het bruto-orderbedrag aan de uitgeverij ver- goedt, al naar gelang de stand van bewerking van de opdracht, zulks ter beoordeling van de uitgeverij, en uiteraard alleen voor zover opzegging of vermindering van de opdracht technisch nog kan plaatsvinden. 3. Opzegging van de overeenkomst dient middels een aangetekend schrijven te geschieden. Hierbij dient de wederpartij een opzegtermijn in acht te nemen van 3 maanden vóór het verstrijken van het jaartermijn van de in artikel 4 lid 1 vermelde duur. Definities Artikel 1
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Informatieboek: de besloten vennootschap Informatieboek B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Schoonhoven 2. Wederpartij: iedere (rechts-)persoon, die met Informatieboek een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Hieronder wordt mede verstaan een wederpartij die Informatieboek opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van één of meerdere roerende zaken alsmede de door Informatieboek ingeschakelde (rechts)personen welke hierna verder als leveranciers zullen worden benoemd. 3. Leveranciers: drukkerijen, koeriers(diensten) en andere derden waarvan Informatieboek zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Opzegging Artikel 10

1. Alle overeenkomsten, waaronder begrepen opdrachten, zijn voor de wederpartij onherroepelijk. De wederpartij verplicht zich tot vol- ledige betaling en, indien van toepassing, tot afname van in elk geval de eerste uitgave. 
2. Tussentijdse opzegging kan slechts plaatsvinden, indien de wederpartij voldoet aan de door Informatieboek nader vast te stellen voor- waarden.
 3. Opzegging van de overeenkomst dient middels een aangetekend schrijven te geschieden. Hierbij dient de wederpartij een opzegtermijn in acht te nemen van 3 maanden vóór het verstrijken van het jaartermijn (of verlenging) van de in artikel 4 lid 1 vermelde duur.

Aansprakelijkheid Artikel 11

1. Informatieboek of de door of vanwege haar daartoe in te schakelen derden zullen zich jegens opdrachtgever inspannen om de verplichtingen  voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bedrijfs- of vertragingsschade die hieruit voortvloeit, behoudens en voorzover de schade het gevolg is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Informatieboek dan wel de hulppersonen en leveranciers waarvan zij zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient. 2. Schadevergoeding kan nimmer worden geëist voor druk- of zetfouten en evenmin voor abusievelijk achterwege blijven van opname in het register of registers. Mochten er drukfouten of fouten bij de plaatsing van het plaatselijk informatieboek ontstaan, welke terecht aan Informatieboek verweten kunnen worden, zal -afhankelijk van de ernst van deze fout en naar redelijkheid en billijkheid- gedeelte- lijk kosteloze herplaatsing in de volgende uitgave overeengekomen kunnen worden, dit terwijl de wederpartij nimmer gerechtigd is op grond van in dit artikel bedoelde fouten betaling van andere (correct uitgevoerde) advertenties te weigeren. 3. Indien Informatieboek aansprakelijkheid is, dan zal het door Informatieboek te vergoeden totale bedrag nimmer het desbetreffende fac- tuurbedrag te boven gaan, tenzij de assuradeuren van Informatieboek daarboven dekking verlenen. 4. Voldoening aan geldende garantieverplichtingen en betaling van de schade als vastgesteld en erkend door de assuradeuren van Informatieboek wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet. 5. Wederpartij garandeert Informatieboek te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of andere bescheiden, zodat wederpartij Informatieboek niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. 6. Wederpartij vrijwaart Informatieboek volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Informatieboek geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 5 van dit artikel genoemde garantie.

Betalingsvoorwaarden Artikel 12

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Informatieboek aangewezen bank- of girorekening, alles zonder enige korting of verrekening, dan wel geschiedt de betaling à contant bij af- of oplevering. De op Informatieboeks bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen vindt betaling plaats in Euro’s. 3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Informatieboek gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 4. Wanneer speciale kortingen of andere niet algemeen gebruikelijke voor de wederpartij gunstige condities zijn overeengekomen, ver- vallen deze van rechtswege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn. 5. Informatieboek behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen gehele of gedeeltelijke betaling te eisen bij aflevering van roerende goederen of oplevering van werkzaamheden, alvorens de zaak waaraan werkzaamheden zijn verricht weer aan de weder- partij ter beschikking te stellen. Als Informatieboek op contante betaling staat, zal zij bij gebreke daarvan niet behoeven te leveren en zal Informatieboek een retentierecht hebben op zaken, waaraan zij werkzaamheden heeft verricht. 6. Informatieboek heeft bij het enkel voordoen van één der na vermelde omstandigheden het recht, hetzij haar verplichtingen voortvloei- end uit de gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door haar verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Informatieboek op vergoeding van kosten, schaden en rente en zonder dat hierbij jegens wederpartij de verplichting tot enige schadevergoeding of garantie bestaat. Deze omstandigheden zijn in  ieder geval de wederpartij: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de wederpartij dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld C. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te  voldoen. 

Rente en kosten Artikel 13

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in ver- zuim en vanaf de vervaldatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief  te boven gaat. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, zulks met  een minimum  van d 150,- excl. B.T.W., van het met inbegrip van voorgenoemde rente.

Prijswijzigingen Artikel 14

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 2. In geval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren is Informatieboek gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te ver- hogen; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging dienen te worden vermeld. De wederpartij zal die prijsverhoging, mits er tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een termijn van minimaal drie maanden is verlopen, dienen te aanvaarden.

Intellectuele eigendom Artikel 15

1. Op alle ontwerpen, (technische) beschrijvingen, webdesigns, tekeningen, catalogi, afbeeldingen, monsters, modellen, procedures, planningen en alles wat hiermee samenhangt en dit alles in de ruimste zin des woords, door of namens Informatieboek bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, berust het auteursrecht en andere hieraan verwante rechten bij en blijft onvervreemdbaar eigendom van Informatieboek en dienen enkel voor intern en strikt vertrouwelijk gebruik door de wederpartij. Op verzoek van Informatieboek zal de wederpartij genoemden voorwerpen en/of bescheiden onverwijld aan haar retourneren. 2. De wederpartij is er voor verantwoordelijk, dat voornoemde voorwerpen en/of bescheiden niet worden gekopieerd, nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage aan derden worden gegeven.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot leveranciers Artikel 16

Onverminderd hetgeen in de voorgaande artikelen van deze voorwaarden is bepaald, geldt ter zake van (rechts)personen –hierna nader te noemen leveranciers- waarvan Informatieboek zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient het navolgende; A. leverancier accepteert aansprakelijkheid ter zake van de door Informatieboek dan wel diens wederpartij geleden schade, welke scha- de door toedoen c.q. nalaten van de leverancier is ontstaan. Hier wordt mede onder verstaan geen dan wel niet-tijdige nakoming van de op de leverancier rustende verplichtingen. B. Informatieboek zal zich jegens leverancier inspannen om de verplichtingen  -voortvloeiende uit de tussen Informatieboek en leverancier totstandgekomen overeenkomst- na te komen en zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bedrijfs- of vertragingsscha- de die hieruit voortvloeit, behoudens en voorzover de schade het gevolg is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Informatieboek. C. ter zake van de tussen Informatieboek en leverancier –in hun hoedanigheid van respectievelijk opdrachtgever en opdrachtnemer- tot stand gekomen overeenkomsten gelden alle door Informatieboek gehanteerde termijnen als fatale termijnen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. D. Informatieboek is ter zake van de aan leverancier verschuldigde bedragen immer gerechtigd tot verrekening. E. Informatieboek zal binnen zestig werkdagen overgaan tot betaling van de facturen welke betrekking hebben op druk- en distributie- werkzaamheden dan wel koerierdiensten.

Toepasselijk recht Artikel 17

Op alle door Informatieboek met derden aangegane verbintenissen, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Geschillenregeling Artikel 18

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband hou- dende met de verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uit- voering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen allen en uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 

Pib-zevenaar logo
Pib-zevenaar
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in